Doel van de stichting

Ons doel

De Stichting Vrienden van het DaVinci onderwijs de Liemers is een onafhankelijke stichting met als doel het op structurele wijze (mee helpen) faciliteren en financieren van voltijds passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, zoals dat wordt verzorgd door DaVinci school Zevenaar en Wetervoort.

De Stichting doet dit onder andere door:

  • Het promoten van het belang van deze vorm van onderwijs;
  • Het ondersteunen van de Da Vinci school en eventuele andere aanbieders van deze vorm van onderwijs;
  • Het voeren van gesprekken met diverse stakeholders, zoals schooldirectie en -bestuur of gemeente;
  • Het werven van middelen in geld en natura bij particulieren, bedrijven of instellingen om de extra kosten te dekken van bijvoorbeeld projecten of lessen.

Statutair is het doel globaal als volgt omschreven:

Het bevorderen en in stand houden van het DaVinci Onderwijs van de te Zevenaar gevestigde stichting Samenwerkingsbestuur LiemrsNovum, stichting voor openbaar, Katholiek, protestant-christelijk-interconfessioneel en algemeen-bijzonder onderwijs, voor hoogbegaafde kinderen in de Liemers
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

De noodzaak van aanvullende financiering
Een van de grootste uitdagingen waar het hoogbegaafdenonderwijs in de Liemers voor staat (net als de in andere plaatsen in Nederland), is de financiering van de extra inhoud, kwaliteit en continuïteit van deze onderwijsvorm. De kosten per leerling zijn in het hoogbegaafdenonderwijs namelijk ruimschoots hoger dan in het reguliere onderwijs. Dit heeft een aantal oorzaken:

Kleinere klassen: De vergoeding per kind vanuit het rijk is even hoog als in het reguliere onderwijs. Omdat in het hoogbegaafdenonderwijs wordt gewerkt met maximaal 20 kinderen per klas, is de rijksvergoeding per klas lager. Passend voltijds hoogbegaafdenonderwijs heeft (nog) geen erkenning als speciaal onderwijs waardoor het zou kunnen rekenen op een hogere rijksbijdrage per leerling;
Extra leerkrachten: Voor speciale vakken, die voor de verrijking van het lesaanbod zorgen, worden vakleerkrachten aangetrokken die naast de groepsleerkrachten hun lessen verzorgen. Het gaat hierbij momenteel om vakken zoals Engels en Spaans door ‘native speakers’, schaken, techniek en ICT. Hierdoor is het aantal leerkrachten per leerling verhoudingsgewijs nog iets groter dan bij regulier onderwijs;

Bijdrage door donateurs
Het grootste deel van de extra kosten wordt gefinancierd uit een bijdrage door donateurs. Dit zijn in de praktijk vaak ouders of familieleden van HB leerlingen.

Aanvullende inkomsten
De financiering vanuit de rijksoverheid en de particuliere donateurs tezamen zijn niet altijd genoeg om het noodzakelijke uitdagende aanbod te bekostigen. Daarom kan ondersteuning van het hoogbegaafdenonderwijs in Zevenaar en Westervoort ook door subsidies, sponsoring en donaties van het bedrijfsleven en (lokale) overheid. De Stichting Vrienden van het Hoogbegaafdenonderwijs van het DaVinci Onderwijs e.o. richt zich ook op het verwerven van financiële en materiële middelen via deze kanalen.

 

  • Kardinaal de Jongstraat 2, 6904 BE Zevenaar
  • DaVinci Zevenaar tenzij anders vermeld