Intakeprocedure DaVinci Zevenaar

Intakeprocedure DaVinci afdeling obs Carrousel Zevenaar

 

De intakecommissie bestaat uit:

o Coördinator DaVinci afdeling

o Orthopedagoog van de Schoolbegeleidingsdienst / onderzoeksbureau o Leerkracht(-en) van de betreffende DaVincigroep

o IB-er van de school van herkomst

 

Toelatingsvoorwaarden

o Voorwaarde voor toelating in DaVinci is een door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog uitgevoerd intelligentieonderzoek. Van het onderzoeksbureau wordt aantoonbare expertise wat betreft het onderzoeken van hoogbegaafde kinderen verwacht.

o Als onderzoekinstrument wordt de WISC-III of de SON-R of RAKIT 2 wordt gebruikt. In het onderzoeksverslag dient gemotiveerd te zijn waarom voor een bepaalde test is gekozen en hoe de onderzoeksvraag luidt.

o Er wordt een compleet onderzoeksverslag gevraagd, met daarin in elk geval een uitgebreide anamnese, observaties tijdens de afname van het onderzoek en conclusie en advies.

o Daarnaast wordt gevraagd om een aantal observatielijsten gevraagd: Sociaal Emotionele Vragenlijst; CBCL; SIBBO; en wat de onderzoeker verder nodig acht op basis van de onderzoeksvraag.

o Minimumnorm voor plaatsing op een DaVinci afdeling is IQ 130.  In uitzonderlijke gevallen kan, na overleg met de testpersoon en de intakecommissie van de DaVinci afdeling, hiervan afgeweken worden. Wij zijn ons er van bewust dat elk onderzoek een momentopname is.

o De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de ouders. Adressen van gekwalificeerde onderzoeksbureaus zijn te verkrijgen via de DaVinci-afdeling. Ouders behoren zelf te informeren bij hun verzekeraars of eventuele vergoeding mogelijk is. Sommige verzekeraars vergoeden het psychologisch onderzoek.

 

Aanmelden voor DaVinci Zevenaar

o Ouders die geïnteresseerd zijn in plaatsing van hun kind op onze DaVinciafdeling, kunnen dit kenbaar maken bij de coördinator van de DaVinci afdeling in Zevenaar: info@davincizevenaar.nl of via het contactformulier dat te vinden is op www.davincizevenaar.nl.  Bij diens afwezigheid bij de directeur van de Carrousel: directie@carrouselzevenaar.nl

o De ouders ontvangen een belangstellingsformulier waarin de eerste gegevens gevraagd worden over het betreffende kind. Het toezenden en beantwoorden van het belangstellingsformulier is voor zowel de ouders als de school vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden; Het kind wordt opgenomen in de aanmeldlijst, op datum.

o In hetzelfde pakket krijgen ouders informatie over de financiële kant van DaVincionderwijs en de vraag om na te denken over de logistieke component. 

o In reactie op het belangstellingsformulier wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. Dit is een vrijblijvend  gesprek over DaVinci-onderwijs zoals dat op school gegeven wordt, vragen over en weer die van belang zijn om vast te stellen of het zinvol is een verdere 

o Zodra er binnen de DaVinciafdeling ruimte ontstaat voor toelating van een nieuwe leerling, wordt in deze map gekeken welke leerling in aanmerking komt voor het starten van de intakeprocedure. Ouders krijgen hiervan per e-mail bericht en kunnen dan aangeven of zij van het aanbod gebruik willen maken. Het antwoord wordt opgenomen in de map; DaVinci Zevenaar 

 

Intake voor DaVinci Zevenaar 

o Als ouders een intakeprocedure willen starten, maken zij dat schriftelijk kenbaar (per e-mail).

o Ouders sturen de DaVinci-afdeling een gewaarmerkte kopie op van de het intelligentieonderzoek, vergezeld van een foto van het kind en eerdere relevante verslagen over het kind. o Hierop volgt een intakegesprek met de DaVincicoördinator waarin de ouders aangeven waarom zij van mening zijn dat hun kind in aanmerking komt voor  DaVinci-onderwijs. De DaVincicoördinator geeft uitleg over de uitvoering van het DaVinci-onderwijs op de Carrousel en de voor het lopende schooljaar vastgestelde ouderbijdrage (inkomensafhankelijk sinds 2011-2012). Van dit gesprek wordt een kort verslag gemaakt.

o Als zowel ouders als de DaVincicoördinator van mening zijn dat het betreffende kind op zijn/haar plek zou kunnen zitten in het DaVinci-onderwijs, wordt de volgende stap gezet.

o De school bestudeert de stukken, (DaVincicoördinator, en de leerkracht van de groep waar het kind evt geplaatst gaat worden.) Op basis van de stukken wordt een voorlopige conclusie getrokken wat betreft de toelaatbaarheid van de leerling.

o Als het kind toelaatbaar wordt geacht op grond van het onderzoek, wordt via de ouders informatie van de huidige school van het kind opgevraagd. (handelingsplannen, toetsgegevens, methodegegevens, etc) Deze stukken gaan ook naar de DaVincicoördinator 

o Op basis van al deze informatie vindt een gesprek plaat tussen ouders, toekomstige leerkracht en DaVincicoordinator en evt de Intern Begeleider. Doel van dit gesprek is afstemming van de verwachtingen en mogelijkheden binnen DaVinci voor het kind. In dit gesprek komen ook specifieke kindkenmerken aan de orde, (evt dyslexie, gedragsaspecten; therapeutische behandelingen, etc. *) Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en voor akkoord aangeboden aan de ouders.

*) Mochten deze gegevens leiden tot vragen over een specifieke begeleiding die het kind mogelijk nodig heeft, dan kan het verzoek gedaan worden voor aanvullend onderzoek. Eventueel kan contact opgenomen worden met de onderzoeker, een behandelend arts / therapeut. Hiervoor moeten de ouders schriftelijk toestemming verlenen.

 

De Observatiedagen 

o Als op basis van dit gesprek en alle verdere bevindingen het kind toelaatbaar wordt geacht, worden afspraken gemaakt voor 5 observatiedagen. Deze afspraken wordt alleen gemaakt, als nagenoeg zeker is dat dit kind op zijn plek zal zitten in het DaVinci-onderwijs zoals dat op de Carrousel wordt aangeboden. Doel van de observatiedagen is voor de leerkracht om te zien of het kind in de groep zal passen en voor het kind en de ouders om een indruk te krijgen van het DaVinci-onderwijs. Na de vijf observatiedagen, schrijft de leerkracht een verslag met daarin haar bevindingen over het kind. 

o De ouders vragen intussen het onderwijskundig rapport bij de school van herkomst. Dit OR gaat naar de coördinator en de leerkracht.

o De DaVincicoördinator heeft een gesprek met de ouders over de ervaringen van het kind en de ouders tijdens de observatiedagen. Hiervan wordt een verslag gemaakt. De DaVincicoördinator heeft een kort gesprek met het kind.

 

Plaatsingsvoorstel 

o De DaVincicoördinator doet uiteindelijk schriftelijk een plaatsingsvoorstel naar de ouders. Ouders geven schriftelijk aan of zij ingaan op het voorstel. 

o Met de leerkracht worden afspraken gemaakt, omtrent de startdatum van de leerling. Eventuele handelingsplannen / doortoetsen van de vorige school, worden opgepakt door de nieuwe leerkracht en in een 6-wekenplan beschreven.

o Na bericht over de toelating vindt inschrijving plaats op de DaVinci-afdeling bij de partnerschool de Carrousel. 

o De uiteindelijke plaatsing van de kinderen zal bepaald worden door de intakecommissie. Indien de school geen plaatsingsvoorstel doet, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders medegedeeld. 

 

Bijzondere omstandigheden

1. In incidentele gevallen kan aan het eind van dit hele traject de situatie ontstaan dat de school of de ouders DaVinci toch niet als meest optimale plaats voor het kind zien. In beide gevallen wordt een motivatie overlegd, waaruit blijkt op grond van welke redenen de plaatsing niet doorgaat. 

2. Mocht er om welke reden dan ook op enig moment in de hele procedure reden zijn voor aanvullend onderzoek, dan zijn de kosten hiervan in eerste instantie voor de ouders. 

3. Indien hier grondige redenen toe bestaan kan de intakecommissie besluiten de leerling tijdelijk toe te laten middels een proefplaatsing van maximaal 3 maanden. Gedurende deze periode blijft de leerling ingeschreven in de school van herkomst. Vooraf dienen er afspraken gemaakt te worden met deze school over een eventuele terugplaatsing, wanneer blijkt dat de leerling na deze observatieperiode niet toelaatbaar is. 

 

Uitgangspunten voor plaatsing

Voor de goede orde wordt bij plaatsing van nieuwe leerlingen uitgegaan van het volgende:

 

o Plaatsingsvolgorde:

1. Kinderen van de Carrousel - regulier

2. broertjes / zusjes van DaVincikinderen

3. kinderen van andere DaVincischolen die komen verhuizen

4. kinderen uit stichting PROLES

5. kinderen uit Zevenaar

6. kinderen uit de regio

 

o Aandachtspunten voor plaatsing

- evenwichtige leeftijdsopbouw in een groep

- verdeling jongens / meisjes

- verdeling kinderen met extra begeleidingsbehoefte

- kinderen moeten zich kunnen conformeren aan een groep / groepsproces*)

 

*) hoogbegaafde kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, kunnen pas na goed overleg worden toegelaten. Hierbij is de samenstelling van de bestaande groep doorslaggevend en de mogelijkheid van de school om voor de resterende schooljaren aan de zorgbehoefte van het kind te voldoen.

  • Kardinaal de Jongstraat 2, 6904 BE Zevenaar
  • DaVinci Zevenaar tenzij anders vermeld